Firma Smart Invoice Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Tytuł projektu

„Zwiększenie potencjału konkurencyjnego i promocja marki Smart Invoice na rynkach zagranicznych”

 

Cele projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest przeprowadzenie działań zmierzających do poprawy pozycji konkurencyjnej Beneficjenta na wybranych rynkach zagranicznych poprzez promowanie systemu Smart Invoice mającego szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych. W ramach projektu Beneficjent zaplanował udział w wydarzeniach targowo-konferencyjnych na półwyspie Arabskim. Wybór konkretnych targów związany jest z wysoką koncentracją potencjalnych klientów jak i renomą targów oraz ich międzynarodową dobrą prasą. Ponadto w trakcie trwania projektu Beneficjent zaplanowany jest udział w Polsko-Emirackim Forum Gospodarczym, a jednym z tematów przewodnich wydarzenia będą technologie, innowacje, zrównoważony rozwój i mobilność. W ramach projektu zaplanowane również jest zlecenie profesjonalnemu podmiotowi opracowania analizy rynku w kontekście planowanej internacjonalizacji przez Beneficjenta, a także przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych, które będą pomocne przy prezentowaniu się na targach i spotkaniach.

 

Planowane efekty

Rezultatem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej oraz intensyfikacja sprzedaży na rynkach perspektywicznych. Realizacja projektu przyczynić się ma w konsekwencji nie tylko do zwiększenia poziomu sprzedaży na rynkach zagranicznych, w tym rynkach krajów Zatoki Perskiej, ale również do wzrostu świadomości i popularyzacji marki.

 

Instytucja pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Termin realizacji: 01.09.2021 – 31.12.2022

Całkowita wartość projektu: 520 800 PLN

Wkład Funduszu Europejskiego: 442 680 PLN (~85%)